POLITYKA PRYWATNOŚCI

SLA LEGAL Szarafińska Kwaczyńska

 1. Informacje ogólne
  W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.
 2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez dwóch administratorów danych osobowych (Współadministratorzy):Kancelaria Radcy Prawnego Monika Szarafińska – Zajdowicz z siedzibą w Warszawie oraz Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kwaczyńska z siedzibą w Warszawie.

  Każdy ze Współadministratorów jest jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych.

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@slalegal.pl lub pisemnie na adres SLA Legal Szarafińska Kwaczyńska, pl. Inwalidów 10, Warszawa.

 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania.
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, w tym celu współpracy z dostawcami i podmiotami współpracującymi z SLA Legal Szarafińska Kwaczyńska,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie i celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia dozwolonego prawem marketingu naszych usług, w tym informowania o szkoleniach, spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach, a także a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną slalegal.pl,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas.

  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

  Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na nasze polecenie.
 5. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

  • przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych z Państwem,
  • przez okres, przewidziany prawem w jakim mogą być dochodzone roszczenia,
  • przez okres przewidziany prawem, w jakim jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych,
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

  W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.

  Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres email wskazany w punkcie 2.

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku przetwarzania Państwa danych z naruszeniem RODO.
 7. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.
  W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.
 8. Zmiany naszej polityki prywatności.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.
 9. Kontakt
  Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.