KIO otwiera drogę do wnoszenia odwołań

KIO otwiera drogę do wnoszenia odwołań przez wykonawców skutecznie odrzuconych z postępowania, pozwalając im jednocześnie na wnioskowanie o odrzucenie oferty pozostałych wykonawców i w konsekwencji unieważnienie postępowania. To istotna zmiana w dotychczasowej interpretacji art. 179 ust. 1 Pzp, która ograniczała możliwość podejmowania środków ochrony prawnej do interesu w danym zamówieniu rozumianym jako to, w którym została złożona oferta. To również spodziewana zmiana, nawiązująca do aktualnych orzeczeń TSUE.

W sprawie o sygnaturze KIO 2422/17 Izba orzekła: „Bez względu zatem na treść przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, że środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy (…), a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, dotychczasowa, przeważająca interpretacja w wyrokach KIO, że wykonawca którego oferta została ostatecznie odrzucona nie jest w stanie wykazać spełniania jednej z przesłanek łącznych legitymacji czynnej – to jest poniesienia szkody odnoszonej do danego zamówienia – skonkretyzowanego nie poprzez jego przedmiot (ale przez oznaczenia identyfikujące podane w ogłoszeniu) – musiała ulec zmianie w sposób podążający za orzecznictwem TSUE. Skoro bowiem przepisy art. 1 oraz art. 2 ust. 1 lit a) i b) dyrektywy 89/665 mają bezpośrednią skuteczność, nie liczą się zatem regulacje krajowe.”

Wyrok KIO z dnia 30 listopada 2017, sygn. akt KIO 2422/17