KIO o niezgodności treści gwarancji ubezpieczeniowej z wymogami SIWZ

Brak wskazania w dokumencie wadialnym w formie gwarancji ubezpieczeniowej terminu jej realizacji w sytuacji, gdy Zamawiający w SIWZ wymagał zapewnienia, że będzie ona zrealizowana na pierwsze żądanie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, uzasadnia odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp, uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku wydanym w sprawie o sygn. KIO 1351/17 z dnia 18 lipca 2017 roku. Izba uznała przy tym, że wobec zdefiniowania przez Zamawiającego w SIWZ terminu realizacji świadczenia na 14 dni od dnia otrzymania przez zobowiązanego wezwania, w badanej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 455 kc. Przypominamy, przepis ten stanowi, że w przypadku gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania. Izba podkreśliła również, że nawet gdyby w tej sytuacji zastosować reguły wynikające z przepisu art. 455 kc, to „niezwłoczność świadczenia” nie musi oznaczać jego realizacji w terminie 14 dni, a zatem nie sposób uznać, że zapisy gwarancji ubezpieczeniowej realizują wymogi określone w SIWZ dla dokumentu gwarancji.
sygn. KIO 1351/17