KIO o aktualności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

Krajowa Izba Odwoławcza kolejny raz o aktualności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału: „Warunki udziału w postępowaniu bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na potwierdzenia spełnienia tych warunków mają być aktualne na dzień ich złożenia, co zdaniem składu orzekającego Izby oznacza, że mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego.” W przypadku, gdy Zamawiający ustanawia warunek w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej i dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, spełnieniem warunku jest wykazanie posiadania na dzień składania oferty umowy ubezpieczenia, nie zaś znajdowanie się w sytuacji bycia zdolnym do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia po tym terminie.
sygn. akt KIO 2056/17