RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, o którym pisaliśmy wczoraj w odniesieniu do MSP, zgodnie z zapowiedziami wprowadza pewne ograniczenia. Przede wszystkim kryterium stosowania wyłączeń to zatrudnianie mniej niż 250 pracowników. Zwrot „pracownicy” powinien być w ocenie projektodawcy interpretowany szeroko, i obejmuje wszystkie osoby wykonujące wewnątrz organizacji działania na rzecz przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej ich zatrudnienia. Wyłączenie w dotyczy: a) w zakresie obowiązku informacyjnego – podczas pozyskiwania danych osobowych ADO będący MSP…

Czytaj dalej

Luka prawna w przepisach Pzp w zakresie uwzględniania odwołań w części?

Luka prawna w przepisach Pzp w zakresie uwzględniania odwołań w części?

Zgodnie z art. 186 ust. 4a Pzp w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. Co jednak w sytuacji, gdy zamawiający uwzględni część zarzutów, a przystępujący wykonawca nie wniesie względem tego sprzeciwu? Do ciekawych wniosków doszła Izba w sprawie o sygn. akt KIO 1229/17 stwierdzając, że w obowiązujących przepisach istnieje luka prawna, gdyż ustawodawca nie uregulował ani…

Czytaj dalej

KIO o niezgodności treści gwarancji ubezpieczeniowej z wymogami SIWZ

KIO o niezgodności treści gwarancji ubezpieczeniowej z wymogami SIWZ

Brak wskazania w dokumencie wadialnym w formie gwarancji ubezpieczeniowej terminu jej realizacji w sytuacji, gdy Zamawiający w SIWZ wymagał zapewnienia, że będzie ona zrealizowana na pierwsze żądanie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, uzasadnia odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp, uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku wydanym w sprawie o sygn. KIO 1351/17 z dnia 18 lipca 2017 roku. Izba uznała przy tym,…

Czytaj dalej

KIO o aktualności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

KIO o aktualności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

Krajowa Izba Odwoławcza kolejny raz o aktualności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału: „Warunki udziału w postępowaniu bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na potwierdzenia spełnienia tych warunków mają być aktualne na dzień ich złożenia, co zdaniem składu orzekającego Izby oznacza, że mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego.” W przypadku, gdy Zamawiający ustanawia warunek w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej i dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie…

Czytaj dalej

SN o zamówieniach publicznych

SN o zamówieniach publicznych

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy – stwierdził w dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielając odpowiedzi na zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny (III CZP 27/17). Stanowisko to potwierdza linię…

Czytaj dalej

KIO otwiera drogę do wnoszenia odwołań

KIO otwiera drogę do wnoszenia odwołań

KIO otwiera drogę do wnoszenia odwołań przez wykonawców skutecznie odrzuconych z postępowania, pozwalając im jednocześnie na wnioskowanie o odrzucenie oferty pozostałych wykonawców i w konsekwencji unieważnienie postępowania. To istotna zmiana w dotychczasowej interpretacji art. 179 ust. 1 Pzp, która ograniczała możliwość podejmowania środków ochrony prawnej do interesu w danym zamówieniu rozumianym jako to, w którym została złożona oferta. To również spodziewana zmiana, nawiązująca do aktualnych orzeczeń TSUE. W sprawie o sygnaturze KIO 2422/17 Izba orzekła: „Bez względu zatem…

Czytaj dalej